Noutăți - Scoala Gimnaziala Cristian Sibiu

+40 269 579 708
secretariat@scoalacristiansibiu.ro
Du-te la conținut
Noutăți
Informare proiect PNRAS
   Marți, 14. 05. 2024, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, s-a semnat de către dl. director și dna contabil, contractul de finanțare din fonduri europene, pentru proiectul cu cod F-PNRAS-2-2023-0420, cu titlul ”REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR IN ȘCOALA GIMNAZIALA CRISTIAN, COMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU”  finanțat din PNRR.
Valoarea nerambursabilă a Contractului de finanțare este de 1 391 447, 28 LEI.
Perioadă de implementare: 14. 05. 2024 – 13. 05. 2026 (24 luni)
Beneficiarii proiectului vor fi toți elevii ciclului gimnazial.
   Proiectul vizează activități de prevenire a abandonului școlar și îmbunătățirea calității activității didactice la nivelul unității de învățământ și se referă la: activități remediale, de recuperare a pierderilor în învățare, vizite de documentare, excursii, activități extrașcolare, activități artistice și sportive, cercuri, consiliere psihopedagogică, masă rece/sau caldă și sănătoasă, programe de educație parentală, formarea profesională a cadrelor didactice, amenajare de spații pentru desfășurarea activităților didactice, achiziționarea de echipamente.

Ne bucurăm pentru reușită și ne dorim să fie cât mai evidente beneficiile acestui proiect la nivelul școlii și implicit în comuna Cristian.

Înscrieri clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024 - 2025
Organizare concurs de angajare - Ianuarie 2024
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN, cu sediul în Cristian, str. V, nr. 8, județul Sibiu, e-mail sc.cristian@yahoo.com, tel./fax 0269/579708, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Îngrijitor la Școala Gimnazială Cristian, 1 normă, pe perioadă nederminată.
Concursul constă în probă scrisă, probă practică și probă interviu care se vor organiza la nivelul instituției, conform calendarului:

- Proba scrisă: data de 25 Ianuarie 2024, ora 9:00
 
- Proba practică: data 26 Ianuarie 2024, ora 9:00
 
- Proba interviu: data 26 Ianuarie 2024, ora 12:00


Rezultatul selecției dosarelor    


CALENDAR
 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor, 1 normă
 la ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN
Locația: str. V, nr. 8, Cristian, județul Sibiu
Adresa web: https://www.scoalacristiansibiu.ro/
Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Cristian

NOTĂ: Se vor prezenta la proba scrisă, candidații ale căror dosare au fost admise. Se vor prezenta la proba practică și apoi la interviu, candidații admiși în urma probei scrise.

.Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:
- Studii: minim studii gimnaziale;
- Vechime în muncă – nu necesită;
- Abilități de relaționare/comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, părinți, elevi, preșcolari;
- Disponibilitate pentru organizarea programului de lucru în funcție de interesul unității de învățământ;
- Abilități pentru munca în echipă;
- Aptă din punct de vedere medical, corespunzător postului de îngrijitor și lucrul cu copiii.

Atribuții specifice postului: conform fișei postului

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la concurs va conține, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022 următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului unității de învățământ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau,  o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă/meserie (până la 01.01.2011) şi/sau raport per salariat din REVISAL care să ateste vechimea în muncă (după 01.01.2011), în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografie:
1. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat; - Răspunderea disciplinară (ART. 247 – ART. 252);
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată – Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6;
4. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.

Tematica pentru concurs:
- Noțiuni fundamentale de igienă;
- Reguli de efectuare a curățeniei în instituțiile de învățământ;
- Metode de dezinfecție și dezinsecție;
- Securitate și sănătate în muncă și P.S.I.
- Răspunderea disciplinară;
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru îngrijitoare curățenie;
- Codul de conduită a personalului contractual.


Note:
  • Dosarele complete se vor depune la sediul Școlii Gimnaziale Cristian, str. V, nr. 8, loc. Cristian, tel./fax 0269/ 579708, în perioada 03.01.2024 – 17. 01. 2024, între orele 8:00-15:00 (zilele 30 noiembrie și 1 decembrie sunt zile nelucrătoare).
  • Actele depuse în dosarul de concurs vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către directorul unității; dosarul de concurs se înregistrează în instituție.
  • Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale Cristian, conform calendarului.
  • Proba practică se va desfășura în clădirile unității de învățământ.

Relații suplimentare – la secretariat, sediul școlii, persoană de contact: secretar, Camelia Murgulet,
tel./fax. 0269/579708, e-mail: sc.cristian@yahoo.com.

Organizare concurs de angajare Decembrie 2023
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN, cu sediul în Cristian, str. V, nr. 8, județul Sibiu, e-mail sc.cristian@yahoo.com, tel./fax 0269/579708, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Îngrijitor la Școala Gimnazială Cristian, 1 normă, pe perioadă nederminată.
Concursul constă în probă scrisă, probă practică și probă interviu care se vor organiza la nivelul instituției, conform calendarului:

- Proba scrisă: data de 14 decembrie 2023, ora 9:00
 
- Proba practică: data 15 decembrie 2023, ora 9:00
 
- Proba interviu: data 15 decembrie 2023, ora 12:00
CALENDAR
 privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de îngrijitor, 1 normă
 la ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN
Locația: str. V, nr. 8, Cristian, județul Sibiu
Adresa web: https://www.scoalacristiansibiu.ro/
Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Cristian

.Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:
- Studii: minim studii gimnaziale;
- Vechime în muncă – nu necesită;
- Abilități de relaționare/comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, părinți, elevi, preșcolari;
- Disponibilitate pentru organizarea programului de lucru în funcție de interesul unității de învățământ;
- Abilități pentru munca în echipă;
- Aptă din punct de vedere medical, corespunzător postului de îngrijitor și lucrul cu copiii.

Atribuții specifice postului: conform fișei postului

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la concurs va conține, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022 următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului unității de învățământ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau,  o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă/meserie (până la 01.01.2011) şi/sau raport per salariat din REVISAL care să ateste vechimea în muncă (după 01.01.2011), în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografie:
1. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat; - Răspunderea disciplinară (ART. 247 – ART. 252);
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată – Capitolul II, Secțiunea 1 și Secțiunea 6;
4. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice:
– Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7.

Tematica pentru concurs:
- Noțiuni fundamentale de igienă;
- Reguli de efectuare a curățeniei în instituțiile de învățământ;
- Metode de dezinfecție și dezinsecție;
- Securitate și sănătate în muncă și P.S.I.
- Răspunderea disciplinară;
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru îngrijitoare curățenie;
- Codul de conduită a personalului contractual.Note:
  • Dosarele complete se vor depune la sediul Școlii Gimnaziale Cristian, str. V, nr. 8, loc. Cristian, tel./fax 0269/ 579708, în perioada 21.11. 2023 – 06. 12. 2023, între orele 8:00-15:00 (zilele 30 noiembrie și 1 decembrie sunt zile nelucrătoare).
  • Actele depuse în dosarul de concurs vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către directorul unității; dosarul de concurs se înregistrează în instituție.
  • Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale Cristian, conform calendarului.
  • Proba practică se va desfășura în clădirile unității de învățământ.

Relații suplimentare – la secretariat, sediul școlii, persoană de contact: director, prof. Chiș Ion,
tel./fax. 0269/579708, e-mail: sc.cristian@yahoo.com.

Burse școlare 2023 - 2024
CALENDAR DEPUNERE DOSARE BURSE ȘCOLARE
Perioada:   
11 septembrie – 06 octombrie 2023
Dosarele se depun de părinte/reprezentantul legal al elevului la SECRETARIATUL ȘCOLII
LUNI- JOI
ÎNTRE ORELE: 8.00-15.30
VINERI
ÎNTRE ORELE: 8.00-13.00
Deschiderea anului școlar 2023 - 2024
Înapoi la cuprins