GDPR - Scoala Gimnaziala Cristian Sibiu

+40 269 579 708
secretariat@scoalacristiansibiu.ro
Du-te la conținut
Protecția datelor cu caracter personal
NOTĂ DE INFORMARE
A PERSOANELOR VIZATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
- PROMOVARE EVENIMENTE, COMUNICARE –
 
 
 
 
Școala Gimnazială Cristian pune la dispoziție această NOTĂ DE INFORMARE pentru a explica modul în care prelucrează și protejează datele cu caracter personal, a tuturor persoanelor vizate: angajați, preșcolari, elevi, părinți, reprezentanți legali, operatori economici, parteneri, a tuturor persoanelor fizice/juridice participante la viața școlară, la evenimentele de comunicare și promovare a imaginii ȘCOLII GIMNAZIALE CRISTIAN, JUD. SIBIU.
 
Când colectam aceste date despre persoane, acționăm în calitate de operator de date personale și avem obligația legală de a informa despre prelucrarea datelor personale, și anume: ce date colectăm, de la cine, în ce scop, drepturile pe care le au persoanele și cum putem fi contactați cu orice întrebare legată de protecția datelor. Conform cerințelor Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), avem obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează persoanele care interacționează cu instituția noastră.
 
Școala Gimnazială Cristian, instituție publică – prelucrează date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit în calitate de operator. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român și cetățeni, precum și evitarea riscurilor privind securitatea. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare îndeplinirii obligației legale ce îi revine situează persoana fizică în afara oricărui raport juridic cu instituția de învățământ. Școala Gimnazială Cristian poate refuza „inițierea de raporturi juridice”, pe motiv că s-ar afla în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementării speciale în domeniul educației.
 
Școala noastră prelucrează datele pe care le furnizează cetăţenii cu bună credinţă, pentru scopuri legitime, orice informaţie furnizată de dumneavoastră se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale şi reprezintă consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale. În acest sens, școala asigură condiţiile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii acestora.
 
Școala Gimnazială Cristian, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupată, în mod constant, de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-GDPR). În acest sens, școala se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 
 
1. CINE SUNTEM?
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN (denumit în continuare „Școala”), persoană juridică română, cu sediul în com, Cristian, str. V nr. 8, jud. Sibiu, tel./fax: (+4)0269.579.708, e-mail: sc.cristian@yahoo.com.
 
 
2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
 
Așa cum sunt explicate în Regulamentul 679/2016, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Astfel, datele cu caracter personal sunt considerate a fi cele care permit identificarea unei persoane sau care împreună cu alte seturi de date permit operatorului identificarea persoanei vizate.
 
 
3. CINE SUNT PERSOANELE VIZATE?
 
Persoanele vizate în această prelucrare sunt:
 
ü  angajații Școlii Gimnaziale Cristian;
 
ü  elevii și membrii familiei acestora;
 
ü  reprezentanții legali sau împuterniciții acestora;
 
ü  invitații la activități didactice/serbări școlare/CP și alte evenimente;
 
ü  voluntarii implicați în evenimente;
 
ü  clienții și furnizorii de servicii;
 
ü  colaboratori din partea instituților locale;
 
ü  reprezentanții legali și partenerii din protocoalele de colaborare;
 
ü  vizitatori;
 
ü  orice persoană care intră în instituția de învățământ dotată cu sistem de supraveghere video;
 
ü  membrii CA;
 
ü  orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu unitatea școlară.
 
 
4. CE DATE PERSONALE COLECTAM?
 
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Școlii Gimnaziale Cristian este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile enumerate în continuare și solicităm persoanelor vizate să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Datele pe care le deținem despre persoane sunt în principal informațiile furnizate cu ocazia:
 
Ø  Angajarea în muncă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic;
 
Ø  Furnizării de servicii educaționale: dosarul de înscriere a elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor interne și publice, a Evaluărilor Naționale, admiterii în liceu/ școală profesională/învățământ dual, concursurilor/olipiadelor naționale/județene/locale, completarea registrelor matricole, cataloage electronice, întocmirea rapoartelor de evaluare, eliberarea de foi matricole și a altor documente specifice etc.
 
Ø  Furnizării de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, activități extrașcolare sau care aparțin ethosului școlii (Competiții sportive, Zilele școlii, Ziua porților deschise, Serbări de Crăciun ș.a.), excursii și deplasări școlare, publicații, învățământ online, acces la rețeaua de internet și intranet, mentorat și internship, activități tehnico-științifice, sportive, de educație juridică, pentru cetățenie democratică, de promovare a valorilor umanitare. De asemenea, elevii și angajații pot participa la activități pentru sănătate și adoptarea unui stil de viață sănătos, la activități de educație ecologică și protecție a mediului, de educație rutieră, PSI etc.
 
Ø  Implicări în proiecte educative europene/naționale (ERASMUS, E-TWINNING, ACCES SPRE SUCCES, EDUACCES, EDUCAȚIE PENTRU CARIERĂ, PRIN EDUCAȚIE SPRE LOCURI DE MUNCĂ DECENTE, VREAU LA ȘCOALĂ, PNRAS, ȘCOALA ÎNCREDERII ș. a.), în competiții internaționale (ACSL, ITYM, ISDC-NSS Space Settlement Contest ș.a.), în parteneriate educaționale, în schimburi de experiență, în ateliere/cercuri/cluburi tehnico-științifice, revista școlii JURNAL DE GHIOZDAN, Corul școlii, simpozioane, tabere, școli de creație sau de cercetare, ateliere de creație, cercuri etc.
 
Ø  Asigurării asistenței medicale și a consilierii psihologice, în caz de nevoie;
 
Ø  Soluționării disputelor și litigiilor;
 
Ø  Transmiterii lor voluntare în vederea postării pe pagina web https://www.scoalacristiansibiu.ro/ a școlii ori pe paginile platformelor de socializare deținute de Școala Gimnazială Cristian (Facebook, Classroom, Meet, Zoom, Watsapp etc.).
 
 
Categoriile de date personale care pot fi solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:
 
Date de identificare: numele-prenumele persoanelor fizice (elevi, membrii familiei acestora, angajați, invitați, colaboratori),
 
datele CI sau pașapoartelor, cetățenia, țara de origine;
 
 • Date de contact (adresele de domiciliu, adresele      de e-mail, numerele de telefon).
 • CNP, data nașterii, serie nr. CI/buletin, certificat      de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces.
 • Detalii bancare (cont bancar pentru salarii,      burse școlare, venituri pentru elevii cu C.E.S etc.).
 • Documente medicale: istoricul medical, alergiile,      fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente      medicale ale elevilor, scutiri medicale.
 • Date referitoare la mediul educațional și la performanța      școlară a elevilor: rezultate școlare și rapoarte de evaluare semestriale/modulare/anuale,      disciplina și conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale,      feedback-ul profesorilor etc.
 • Date despre familie: profesie și locul de muncă      al părinților etc.
 • Nr. telefon părinți/reprezentanți legali.
 • Date de autentificare și de identificare: e-mail,      parole, date de localizare, alte detalii de identificare online etc.
 • Fotografii și videoclipuri.
 • Date din sistemul de supraveghere video al Școlii      Gimnaziale Cristian.
 • Date personale ale angajaților, elevilor,      părinților/reprezentanților legali solicitate de Inspectoratul Școlar Județean      Sibiu.
 • Prelucrarea de date personale se va efectua în      baza contractului, conform art. 6, alin. (1), lit. (b) din Regulamentul      (UE) nr. 679/2016;
 • Prelucrarea de date personale se va efectua în      baza consimțământului tău, conform art. 6, alin. (1), lit. (a) din Regulamentul      (UE) nr. 679/2016 – pentru orice alte date prelucrate în scop de      marketing, statistic etc.
 • Dacă avem consimțământul persoanei vizate pentru      aceasta;
 • Dacă ne este solicitat de către o persoană care      dovedește că te reprezintă legal;
 • Dacă datele sunt solicitate de autorități sau      instituții ale statului sau în vederea respectării securității naționale      sau în combaterea activității ilegale;
 • Dacă ne sunt necesare pentru a proteja      drepturile, proprietatea sau siguranța Școlii Gimnaziale Cristian, a      angajaților noștri, a clienților, a furnizorilor sau a oricăror altor      entități cu care colaborăm.
 • prin e-mail, la adresa: sc.cristian@yahoo.com;
 • prin curier sau poștă, la adresa: str. V, nr. 8,      loc. Cristian, jud. Sibiu;
 • prin telefon sau fax, la numărul: (+4)0269/579 708.
 
Școala Gimnazială Cristian nu prelucrează date personale cu caracter special, care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate, date genetice, biometrice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale persoanelor vizate.
 
Prelucrăm date speciale care aparțin persoanelor vizate în ce privește starea de sănătate, numai dacă s-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestui tip special de date, conform art. 9, alin. (2), lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.
 
 
5. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR ȘI TEMEIUL LEGAL
 
Scopurile pentru care Școala Gimnazială Cristian prelucrează datele tale cu caracter personal sunt:
 
Ø  Funcționarea instituției de învățământ conform reglementărilor legale, inclusiv în raport cu instituțiile specifice sistemului național de învățământ (inspectorate școlare, ministere etc.).
 
Ø  Derularea activității comerciale/contractuale/sponsorizări/donații a școlii.
 
Ø  Promovarea imaginii și activității educaționale a Școlii Gimnaziale Cristian, organizarea de activități și evenimente.
 
Datele personale se pot folosi pe următoarele platforme sau instrumente media: site-ul Școlii Gimnaziale Cristian, https://www.scoalacristiansibiu.ro/, pagina de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063553569575 , în revista școlii și în raportul
 
anual al organizației, pe spațiile de promovare din exterior, pe spațiile de promovare din canale de media online.
 
Temeiul legal al acestei prelucrări este:
   
 
6. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR
 
Se vor păstra datele caracter personal pentru perioada necesară, pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).
 
În cazul în care prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanelor vizate, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioada de 11 ani, cu excepția cazului în care  există o solicitare de retragere sau limitare a consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal, în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).
 
În cazul în care există implicații financiare în legătură cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani, conform obligației legale de păstrare a documentelor financiar-contabile. După încheierea acestei perioade, datele cu caracter personal (altele decât cele ce trebuie păstrate ca obligație legală) vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime, pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistică.
 
În cazul unei persoane voluntare, prelucrăm datele personale timp de 5 ani de la încetarea contractului încheiat cu Școala Gimnazială Cristian.
 
 
7. STOCAREA DATELOR
 
Datele cu caracter personal sunt stocate în format scris sau digital. Ele se află în:
 
·         incinte închise sau cu acces controlat;
 
·         sertare sau dulapuri încuiate;
 
·         computere și servere cu acces controlat;
 
·         stocate pe suporturi inscriptibile, la care au acces doar persoanele desemnate;
 
·         baza de date din cloud;
 
·         baza SIIIR;
 
·         cataloage, registre matricole, arhivă etc.
 
 
 
 
8. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Se vor dezvălui datele personale numai pentru scopurile menționate anterior și pentru angajații, împuterniciții, operatorii asociați sau terții enumerați în continuare. În acest sens, facem toate eforturile necesare să ne asigurăm că toți aceștia respectă prevederile Regulamentului 679/2016 și ale Legii 190/2018, astfel încât datele personale să fie prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.
 
Datele personale sunt administrate intern doar de către angajații sau terții care au nevoie să le cunoască, și obligația de a nu le divulga. La bazele de date interne au acces angajații autorizați, care au primit instruirea necesară pentru respectarea securității bazelor de date, din departamentul SECRETARIAT (secretariat, contabilitate).
 
Transferăm date către împuterniciți sau operatori asociați. Datele personale sunt transferate acolo unde este absolut necesar, către următorii destinatari:
 
1.      Ministerul Educației;
 
2.      Inspectoratul Școlar Județean Sibiu;
 
3.      Primăria comunei Cristian;
 
4.      Postul de poliție al comunei Cristian;
 
5.      Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu;
 
6.      Direcția de Sănătate Publică Sibiu;
 
7.      Prefectura Județului Sibiu;
 
8.      Consiliul Județean Sibiu;
 
9.      CJRAE Sibiu;
 
10.  DGASP Sibiu
 
11.  Instituții juridice (Tribunal, Judecătorie).
 
12.  Furnizori de servicii.
 
Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către terți, astfel:
   
Școala Gimnazială Cristian informează că orice angajat, împuternicit, operator asociat sau terț care prelucrează date cu caracter personal este limitat prin lege și prin contract (confidențialitate, securitate) să utilizeze datele persoanei vizate în alte scopuri decât cele specificate de noi.
 
În afara cazurilor arătate mai sus, Școala Gimnazială Cristian nu va dezvălui, comunica, face publice, vinde, da spre consultare, închiria datele cu caracter personal, ale persoanelor menționate. Transferul datelor în afara UE/SEE (Spațiul Economic European). Școala Gimnazială Cristian poate transfera datele personale în afara UE/SEE. În situația în care acest lucru este necesar, transferul datelor va fi realizat doar prin adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție necesare, în conformitate cu cerințele GDPR.
 
Unitatea noastră vă informează că unii dintre împuterniciții, operatorii asociați sau terții enumerați mai sus ar putea să transfere datele cu caracter personal în afara UE/SEE.
 
 
9. SECURITATEA DATELOR
 
Păstrăm datele cu caracter personal pe serverele scoalacristiansibiu.ro, pagina de Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063553569575
 
Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Astfel de măsuri includ securitatea accesului fizic și logic la servere, stații de lucru, aplicații, responsabilizarea personalului, criptări, parole, certificate de securitate.
 
Personalul Școlii Gimnaziale Cristian care prelucrează datele tale cu caracter personal a fost instruit și a încheiat un acord/angajament de confidențialitate.
 
 
10. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
 
În calitate de persoană vizată, conform Regulamentului 679/2016 aveți următoarele drepturi:
 
Ø  Dreptul la informare, prevăzut de art. 13 și 14 din Regulament. Acest drept vă permite să știți chiar de la început, de când datele dumneavoastră personale sunt colectate, cum anume vor fi folosite, de ce, cui se transferă, durata prelucrării și drepturile tale. Politica noastră de confidențialitate, prin aceasta Notă de informare, face tocmai acest lucru.
 
Ø  Dreptul de acces la datele tale, prevăzut de art. 15 din Regulament. Acest drept vă permite să obțineți oricând de la unitatea noastră o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt sau nu prelucrate. Dacă datele sunt prelucrate, ne puteți solicita o copie a acestora.
 
Ø  Dreptul la rectificarea datelor, prevăzut de art. 16 din Regulament. Acest drept vă permite să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor personale ale dumneavoastră, fără întârziere nejustificată.
 
Ø  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), prevăzut la art.17 din Regulament. Acest drept vă permite să ne solicitați ștergerea datelor tale fără întârziere. Acest drept nu se aplică dacă prelucrarea în continuare este necesară în temeiul contractual, dacă prelucrarea are ca temei o obligație legală, educațională sau organizațională, dacă datele sunt prelucrate în interes public în domeniul sănătății, arhivării, cercetării științifice, istorice sau statistice. De asemenea, dreptul nu se aplică dacă datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Școlii Gimnaziale în instanță.
 
Ø  Dreptul la restricționarea datelor, prevăzut de art. 18 din Regulament. Acest drept are caracter temporar. Se poate solicita restricționarea datelor, dacă se consideră că acestea nu sunt exacte – pe perioada cât verificăm exactitatea acestora sau dacă prelucrarea este ilegală și se dorește restricționarea și nu ștergerea datelor; de asemenea, dacă noi nu mai dorim să prelucrăm aceste date, dar persoana vizată le solicită în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom opri prelucrarea datelor pentru o anumită perioadă de timp. Dacă se va ridica restricția de prelucrare, persoana vizată va fi notificată.
 
Ø  Dreptul la portabilitatea datelor, prevăzut de art. 20 din Regulament. Acest drept se referă la posibilitatea de a primi datele personale furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, fără nicio opoziție din partea noastră. Datele personale la care se referă acest drept sunt cele obținute de noi în temeiul consimțământului sau pe baza contractului de muncă. Aveți dreptul de a solicita transmiterea directă a datelor personale către un alt operator, în măsura în care aceasta poate fi realizată de noi din punct de vedere tehnic.
 
Ø  Dreptul la opoziție, prevăzut de art. 21 din Regulament. Aveți dreptul în orice moment să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră obținute în temeiul interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1, lit. e ṣi f) sau creării de profiluri. Dacă prelucrarea are ca scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime pentru a prelucra aceste date, care prevalează față de interesele dumneavoastră.
 
Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, prevăzut de art. 22 din Regulament. Acest drept nu se aplică în cazul în care prelucrarea are ca temei legal executarea unui contract sau ne-ați oferit consimțământul pentru aceasta prelucrare sau prelucrarea este autorizată prin dreptul intern sau al UE.
 
Ø  Dreptul de a-ți retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 
Ø  Dreptul de a depune o plângere – art. 77 din Regulament - la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro
 
 
Vă informăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră pot fi limitate în anumite situații, așa cum reiese din art. 23 din Regulament și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.
 
De câte ori ne veți solicita exercitarea acestor  drepturi, va trebui să vă dovedești identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Răspunsul la cererea dumneavoastră va fi oferit cât mai rapid, în termen de maxim 30 de zile și doar în cazuri temeinic justificate sau dacă cererea ta are un grad mare de complexitate, vom extinde această perioadă. Veți fi informat despre motivele și durata prelungirii termenului. Nu vom percepe  taxă pentru a răspunde cererii tale. Pentru a vă  exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sc.cristian@yahoo.com sau printr-o scrisoare la adresa: Școala Gimnazială Cristian, str. V, nr. 8, loc. Cristian, jud. Sibiu.
 
 
 
 
11. ACTUALIZĂRI ALE NOTEI DE INFORMARE
 
Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această Notă de informare, atunci când intervin modificări. Vom actualiza data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.
 
Actualizat astăzi, .................................. (daca este cazul).
 
Informarea se face prin: afișare la sediu, în scris, prin e-mail, prin publicare pe pagina web.
 
 
12. DATE DE CONTACT
 
Ne pouteți contacta oricând, cu respectarea programului de lucru al instituției folosind oricare din căile de mai jos:
 
Înapoi la cuprins